Search Result

1-20 of 32 results2.
杜鲁门回忆录. 第一卷, 决定性的一年(1945)

(Du lu men hui yi lu. di yi juan, jue ding xing de yi nian (1945))

Simplified Chinese

哈里·杜鲁门, 世界知识出版社, 1964
17.
私が原爆計画を指揮した: マンハッタン計画の内幕

(Watashi ga Genbaku keikaku o shikishita: Manhattan keikaku no uchimaku)

4 Translations

Japanese

レスリー・R.グローブス, 恒文社, 1964