Search Result

1-20 of 23 results for "Osada, Arata"


1.
蘑菇云下的悲剧 : 广岛少男少女的回忆

(Mo gu yun xia de bei ju : Guangdao shao nan shao nü di hui yi)

23 Translations

Simplified Chinese

长田新, 北京大学出版社, 1989


14.
Original原爆の子-廣島の少年少女のうったえ

(Genbaku no ko: Hiroshima no shonen shojo no uttae)

23 Translations

Japanese

岩波書店, 1951

18.
Testament dzieci Hiroshimy

(Children of the A-bomb. The Testament of the Boys and Girls of Hiroshima)

23 Translations

Polish

Książka i Wiedza, 1976