Search Result

1-20 of 1392 results in History and Social Sciences

8.
广岛原子弹投掷大揭秘

(Guangdao yuanzidan touzhi da jiemi)

Simplified Chinese

胡家模, 河南人民出版社, 1995


9.
13.
使日十年: 1932至1942年美国驻日大使格鲁的日记及公私文件摘录

(shi ri shi nian :1932 zhi 1942 nian mei guo zhu ri da shi ge lu de ri ji ji gong si wen jian zhai lu)

Simplified Chinese

约瑟夫·C.格鲁, 商務印書館, 1983


14.
常胜将军: 麦克阿瑟传

(Chang sheng jiang jun: mai ke a se zhuan)

9 Translations

Simplified Chinese

克莱·布莱尔, 时代文艺出版社, 200216.


18.
老兵麦克阿瑟: 战胜日本的杰出领导者

(Lao bing mai ke a se: zhan sheng ri ben de jie chu ling dao zhe)

9 Translations

Simplified Chinese

梅耶, 薛罗尼, 文化图书, 1973


19.
广岛原子弹被害概要

([Simplified Chinese version of the outline of atomic bomb damage in Hiroshima])

15 Translations

Simplified Chinese

广岛和平纪念馆, 广岛和平纪念馆, 1986